Reklamační řád

Úvod

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,  nový občanský zákoník (dále jen NOZ) v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále ZOS) v platném znění a tímto reklamačním řádem.

Kupujícím se rozumí  jak kupující spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele,  tak  kupující, který jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Prodávajícím se rozumí společnost Haico, spol. s r.o., se sídlem Novoměstská 1436/57, 621 00 Brno

IČ :60701943.

Věcí se rozumí věc zakoupené u prodávajícího, k němuž uplatňuje kupující právo z odpovědnosti za vady.

Odpovědnost prodávajícího 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věc a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů (§2161 odst. 1 NOZ- Jakost při převzetí).

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.(§ 2161 odst. 2 NOZ)

Prodávající neodpovídá:

 • u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • za vadu u použité věci, odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí  kupujícím,
 • vyplývá-li to z povahy věci (§2167 NOZ).

 

Právo na uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit u prodávajícího, u něhož byla věc koupena (§ 2172 NOZ)

V případě, že vada je odstranitelná, jde o nepodstatné porušení smlouvy. V takovém případě má kupující právo na odstranění vady, anebo na  přiměřenou slevu z ceny (§ 2107 odst. 1 NOZ). 

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady (§ 2107 odst. 2 NOZ).

Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího (§ 2107 odst. 3 NOZ). 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy (§ 2106 odst. 1 NOZ).

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit (§ 2106 odst. 2 NOZ).

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 (§ 2106 odst. 3 NOZ).

Nelze-li vadu odstranit a nelze-li  pro ni věc řádně užívat, může kupující od smlouvy odstoupit, anebo se domáhat  přiměřené slevy z ceny (§ 1923 NOZ).

Nemá-li věc  ujednané vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. (§2169 odst. 1 NOZ).

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit (§ 2169 odst. 2 NOZ).

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže(§ 2169 odst. 3 NOZ).

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch (§ 2110 NOZ).

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (§2170 NOZ). 

 

Lhůta pro uplatnění reklamace

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy (§ 2111 NOZ).

Kupující  je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního věc v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (§ 2165 odst. 1 NOZ). Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamace byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá (§ 1922 odst. 2 NOZ). V případě výměny Věc začíná běžet nová záruční doba. 

 

Podmínky reklamace

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu  u prodávajícího nebo v autorizovaném servisním středisku – Bohunická cesta 17, Moravany 664 48  které je součástí služeb poskytovaných kupujícímu společností Haico, spol. s r.o.

Kupující je povinen průkazným způsobem doložit, že věc byla zakoupena u  prodávajícího. Optimální je originál dokladu o zakoupení věci.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost  k ověření existence reklamované vady. Kupující je zejména povinen předat věc  při uplatnění reklamace čistou v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. 

Kupující věc zašle na své náklady na adresu provozovny prodávajícího nebo servisního střediska, přičemž zajistí, že věc je zabalena do původního obalu nebo do jiného vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého věc, a to včetně veškerého příslušenství,  a označí zásilku příslušnými symboly.  

Věc lze rovněž po domluvě osobně doručit společně s vyplněným reklamačním protokolem.

Kupující je povinen předat věc kompletní. V případě, že věc nedodá kompletní a je-li kompletnost věci nezbytná k zjištění existence reklamované vady anebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace (dle § 605 NOZ).

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části věc, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

 • prokazatelně nesprávným užíváním věci (např. užíváním v rozporu s návodem k použití či v rozporu s pokyny uvedenými na obalu či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly, anebo jiným nesprávným jednáním uživatele.
 • prokazatelným poškozením ze strany kupujícího, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením věci nebo byly-li poškozeny či odstraněny ochranné prvky, je li věc jimi opatřena.

Pokusy kupujícího o opravu věci jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (§ 19 ZOS). Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.  

Prodávající nebo servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opravené věci.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání (§ 2173 NOZ).

Kupující se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese prodávajícího, kde reklamaci uplatnil, zpravidla e-mailem, nebo telefonicky.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na provozovně.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací.

Další užitečné informace týkající se reklamací jsou dostupné též na internetových stránkách prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. 

Změna reklamačního řádu vyhrazena.