Všeobecné servisní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné servisní podmínky platí od 1.1. 2016 pro smlouvy o dílo uzavřené mezi společností Haico,spol.s.r.o. jako zhotovitelem a třetími osobami (níže jako Objednatel/ Zákazník/Spotřebitel), jejímž předmětem je provedení oprav, záručních oprav a servisu spotřebičů a zařízení uvedených na webových stránkách www.kafeservis.cz

Tyto všeobecné servisní podmínky upravují v souladu s právním řádem České republiky a zejména v souladu s ust. z.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo. V případě, že je objednatelem spotřebitel, řídí se smluvní vztahy také z.č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Všeobecné servisní podmínky (dále jen VSP) jsou platné v aktuálním znění a jsou dostupné na webových stránkách zhotovitele www.kafeservis.cz . Jako součást smlouvy o dílo platí VSP podmínky platné ke dni uzavření smlouvy o dílo. Dostane-li se některý článek VSP vlivem změn právní úpravy do dočasného rozporu s právním řádem České republiky, pak má přednost znění zákona před aktuálními VSP, ostatní ustanovení uzavřené smlouvy a VSP zůstávají v platnosti.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZHOTOVITELI:

Haico,spol. s.r.o. se sídlem Novoměstská 1436/57, PSČ 621 00 Brno

zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl "C" vl. č.14748

IČ: 60701943

DIČ: CZ 60701943

Provozovna : Bohunická cesta 17, 664 48, Moravany

Provozní doba a adresa  provozovny je uvedena v sekci “ Kontakt “ 

 

Ochrana osobních údajů

Zhotovitel shromažďuje a zpracovává údaje o jednotlivých uživatelích v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním a shromažďováním údajů o své osobě, se zasíláním reklamních sdělení a nabídek uděluje objednatel odesláním objednávky.  Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může objednatel kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na obchod@kafeservis.cz. Osobní údaje uživatelů zhotovitel nepředává žádné další osobě.

 

Uzavření smlouvy o dílo

Smlouvu o dílo mohou strany uzavřít takto:

a) osobně v provozovně zhotovitele - vystavením a podpisem Přijímacího listu odpovědnou osobou zhotovitele a objednatele,

b) telefonicky – objednávku přijímá odpovědná osoba zhotovitele, která objednatele informuje o všech podstatných náležitostech smlouvy o dílo, smlouva o dílo je uzavřena 1okamžikem, kdy objednatel souhlasí s náležitostmi smlouvy o dílo (výše vstupní ceny odhadem, doprava, předpokládané lhůty pro provedení).

 

Upozornění

Zhotovitel nepřijímá telefonické objednávky pro svoz přepravní službou.

Právo spotřebitele na odstoupení

V případě, kdy spotřebitel již zařízení doručil do provozovny zhotovitele, zhotovitel nevrací spotřebiteli náklady spojené s doručením tohoto zařízení. Spotřebitel dále nese náklady spojené s zpětným odesláním objednateli – objednatel je povinen si zařízení vyzvednout do 10ti pracovních dnů ode dne odstoupení osobně či prostřednictvím přepravce. Zhotovitel není povinen zařízení zaslat zpět.

V případě  prodlení s vyzvednutím zařízení je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat skladné ve výši 50,- Kč za každý den prodlení!

 

Cena díla

Cena díla v závislosti na typu poskytovaných služeb zahrnuje tyto základní položky: náklady na výměnu dílů, náklady na použitý spotřební materiál, náklady na práci servisního technika, náklady na likvidaci vyměněných dílů. V případě, že je dílo prováděno u objednatele, jsou součástí ceny díla také náklady na dopravu servisního technika do místa provedení díla z provozovny a zpět.

Vzhledem ke charakteru zařízení, jejichž servis a opravy zhotovitel poskytuje, není možné při uzavření smlouvy o dílo stanovit pevnou cenu a vždy jde o cenu odhadem. Pro stanovení ceny platí níže uvedená pravidla.

Pro stanovení ceny odhadem je nezbytné provést diagnostiku zařízení! – Diagnostika je nezbytná pro stanovení příčiny vady,  stanovení náhradních dílů, které bude na opravu třeba použít a odhad doby práce servisních techniků. Bez diagnostiky zařízení nelze zahájit opravu zařízení a slouží také ke stanovení výchozí odhadní ceny.

Cena za diagnostika zařízení je stanovena takto:

Diagnostika kávovarů – 490,- Kč bez DPH

V případě, že je zařízení předáno osobně zákazníkem v provozovně zhotovitele, odpovědná osoba přivolá příslušného technika a ten stanoví výchozí cenu odhadem, které je uvedena do Přijímacího listu.

V případě, že je dílo prováděno u objednatele, technik  provede Diagnostiku zařízení a na jejím základě stanoví před započetím provádění opravy výchozí odhadní ceny.

Pokud objednatel se sdělenou  výchozí odhadní cenou nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zhotoviteli sdělit a má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od uzavřené smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za Diagnostiku zařízení.

Jestliže zhotovitel zjistí po započetí provádění díla, že výchozí odhadní cenu bude třeba podstatně překročit, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli se stanovením nového odhadu ceny. Pokud objednatel s nově stanovenou výši ceny nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zhotoviteli oznámit a zároveň odstoupit od uzavřené smlouvy. Jestliže objednatel bez zbytečného odkladu neodstoupí, platí, že se zvýšením ceny souhlasí. Jestliže objednatel od smlouvy odstoupí, je povinen zhotoviteli zaplatit část dříve sjednané ceny odpovídající pracím a materiálům již na plnění smlouvy 3užitých či se souhlasem objednatele objednaných a dále náklady spojené s uvedením předmětu smlouvy do předchozího stavu, bude-li to proveditelné.

Cena za provedené dílo je objednatelem uhrazena na základě vystavené faktury, příjmového platebního dokladu a to:

 - v hotovosti v sídle zhotovitele

 - převodem na účet zhotovitele ( tento způsob platby je nutné předem mít schválený vedením společnosti zhotovitele )

Volba způsobu úhrady za cenu díla náleží zhotoviteli a je stanovena na základě jeho obchodní strategie a vnitropodnikových předpisů.

Obvykle je objednatel povinen uhradit cenu díla pro jeho dokončení. Zhotovitel je však oprávněn vyžadovat po objednateli zálohu na dílo, jestliže

- na opravu je nezbytné použít náhradní díly, které musí zhotovitel objednat (záloha v ceně náhradních dílů )

- na opravu je třeba použít náhradní díly, jejichž cena přesáhne částku 5.000,- Kč bez DPH.(záloha v ceně náhradních dílů )

- objednatel je osobou, s níž má zhotovitel špatnou platební historii/nemá žádnou platební historii – záloha ve výši 50% vstupní odhadní ceny

- objednatel doposud dluží zhotoviteli za jiné obchodní případy

Na úhradu zálohy vystaví zhotovitel vždy řádný daňový doklad. Do doby úhrady zálohy je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Jestliže objednatel požadovanou zálohu neuhradí, je zhotovitel oprávněn od smlouvy o dílo písemně odstoupit. Pro tento případ je objednatel povinen zhotoviteli uhradit částku připadající na Diagnostiku zařízení a dosud provedené práce a náklady na uvedení zařízení do původního stavu.

Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, zhotovitel není povinen předmět díla objednateli vydat, uchová jej pro něj vhodným způsobem a za dobu uchování věci vyúčtuje objednateli skladné. V případě prodlení s úhradou ceny díla náleží zhotovitel také úroky z prodlení v zákonné výši.

 

Skladné

Mimo výše uvedenou platbu za provedené dílo nese objednatel také náklady na skladné pakliže si zařízení nevyzvedne do stanoveného limitu třech pracovních dnů od obdržené zprávy od zhotovitele o hotové opravě kávovaru. Tuto zprávu zasílá zhotovitel buď sms nebo na email uvedený objednatelem.

 

Upozornění!!

Zhotovitel neodpovídá za stav, v jakém mu je zařízení předáno!

Zhotovitel si vymezuje právo v případě,že objednatel přinese do opravy silně znečištěný kávovar účtovat částku za vyčištění kávovaru a to v hodnotě 490 Kč bez DPH za kávovar.

Pakliže zákazník nesouhlasí s účtováním této ceny přebírá odpovědnost za případné dodatečné závady,které nebylo možné díky vyčištění zařízení zjistit.

Svůj nesouhlas s postupem zhotovitele musí zákazník vždy vyznačit písemně na předávací protokol o příjmu kávovaru do servisu.

Zhotovitel neodpovídá za stav, v jakém mu je zařízení doručeno!

Objednatel je povinen zařízení doručit včetně všech odnímatelných součástí!! 3

Jestliže si objednatel provedené dílo nevyzvedne na provozovně objednatele, ačkoliv k tomu byl vyzván, je zhotovitel oprávněn účtovat mu náklady spojené s vhodným uložením věci – skladné. Dále je zhotovitel oprávněn účtovat skladné 

Skladné je účtováno ve výši 50,-  Kč/den bez Dph, a to od 4.den, kdy se objednatel ocitne v prodlení.

Jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla déle než 1 kalendářní měsíc, zhotovitel je oprávněn zařízení vhodným způsobem prodat. Před prodejem zhotovitel objednatele o zamýšleném prodeji vyrozumí a stanoví mu náhradní lhůtu  k převzetí věci v délce 1 kalendářního měsíce od vyrozumění. Po uplynutí náhradní lhůty je zhotovitel oprávněn zařízení vhodným způsobem prodat, ať již v celku nebo v podobě použitelných náhradních dílů.

Jestliže objednatel nepřevzal provedené dílo a jde o zařízení, jehož hodnota nedosahuje částky, kterou mu objednatel dluží (za cenu za dílo, skladné) či je neprodejné, je zhotovitel po předchozím upozornění objednatele a stanovení náhradního doby pro převzetí oprávněn zařízení ekologicky zlikvidovat.

 

Odpovědnost zhotovitele za vady

 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedenou v souladu se smlouvou. Zhotovitel odpovídá, že zařízení po provedení díla má vlastnosti obvyklé. Vlastnostmi obvyklými se rozumí takové, které mají obvykle zařízení daného druhu, účelu, stáří a opotřebení.

V případě, že dané zařízení svým stavem neodpovídá obvyklému opotřebení a jeví známky zanedbání údržby, nesprávného užívání či nadměrného užívání, má tato skutečnost přímý vliv na výslednou kvalitu provedeného díla. O této skutečnosti zhotovitel objednatele informuje po jejich zjištění. V tomto případě pak zhotovitel odpovídá za to, že zařízení bude mít vlastnosti odpovídající těm vlastnostem, které mají obvykle zařízení takto opotřebená, zanedbaná či nadměrně zatěžovaná.

V případě, že pro provedení díla budou použity náhradní díly, odpovídá zhotovitel jako kupující. Náhradními díly není drobný spotřební materiál používaný v jednotlivých zařízeních podléhající rychlému opotřebení (např. gumová a silikonová těsnění, kroužky, ventily, pojistky, apod.)

Zhotovitel pro provedení díla používá zásadně náhradní díly nové, odpovídající danému typu zařízení a od příslušného výrobce. Pouze v případě, že náhradní díly již výrobce nevyrábí, nebo vzhledem k jejich ceně by byla výměna nerentabilní, zhotovitel užívá jiné vhodné náhradní díly nebo díly použité a jím opravené. Na tuto skutečnost a možnost použití jiných než originálních dílů či použití dílů repasovaných objednatele upozorní. Za vady nových dílů zhotovitel odpovídá po dobu 12 měsíců od převzetí díla, za díly použité zhotovitel odpovídá po dobu 12ti měsíců.

Zhotovitel dílo provádí v rozsahu uvedeném v Objednávce objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že se objednatelem deklarovaná vada neprojevuje, zjistí vadu jinou či popis vady bude nejasný, zhotovitel provádění díla přeruší a vyčká dalších pokynů objednatele.

Jestliže zhotovitel zjistí, že objednatel do Objednávky uvedl informace, které jsou v rozporu se skutečností (typ výrobku, stáří, způsob určení, druh příslušenství), na tyto skutečnosti objednatele upozorní. Takové informace mohou vliv na změnu ceny díla a zhotovitel je oprávněn stanovit novou vstupní odhadní cenu.

Zhotovitel neodpovídá za skryté vady zařízení, za závady vzniklé obvyklým opotřebením během provádění díla (např. spotřebovaný izolační materiál, těsnění apod).

Objednatel je povinen zhotovitele před započetím provádění díla informovat o vadách, které zařízení má či o částech, které jsou nefunkční. Jestliže takové skutečnosti zhotovitel zjistí, uvede tyto skutečnosti do montážního listu. Takové informace mohou vliv na změnu ceny díla a objednatel je oprávněn stanovit novou vstupní odhadní cenu.4

Jestliže dílo nebude provedeno pro odstoupení některé ze smluvních stran, zhotovitel uvede dílo do původního stavu, jestliže to bude technicky proveditelné. Zařízení předá objednateli po úhradě ceny připadající na dosud provedené práce.

Zhotovitel se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady, nepožaduje-li objednatel výslovně vrácení vadných dílů (v případě záručních oprav vyměněné vadné díly vždy zůstávají zhotoviteli).

Nároky objednatele z vadného plnění

V případě, že provedené dílo má vady, má objednatel nárok na:

 - bezplatnou výměnu vadného náhradního dílu,

 - bezplatnou opravu vady, jde-li o vadu odstranitelnou,

 - přiměřenou slevu z ceny díla jde-li o vadu neodstranitelnou nebo pro vyskytnutí se většího množství vad.

 Vzniklou vadu je objednatel povinen reklamovat u zhotovitele písemně či prostřednictvím “ Reklamačního formuláře” přístupného na stránkách zhotovitele

Zhotovitel přijetí reklamace potvrdí a vyzve objednatele k předání zařízení.

 Vzhledem k nutnosti řádně identifikovat objednatele a předmět plnění pro objednatele zhotovitel nepřijímá telefonické reklamace!

Objednatel je povinen doručit reklamované zařízení do provozovny zhotovitele na své náklady, v případě nepřemístitelných zařízení bude na základě dohody stran proveden servisní zásah u objednatele. Objednatel je při zjištění vady povinen zařízení odstavit a dále jej nepoužívat.

Zhotovitel předá objednateli při převzetí reklamovaného zařízení potvrzení o přijetí reklamace provedeného díla, uvede popis vady, datum přijetí a požadavky objednatele. Jestliže je zhotovitel schopen okamžitě posoudit, zda jde o vadu a zda za ní odpovídá, uvede do reklamačního protokolu, zda reklamaci přijímá a způsob jejího odstranění. Jestliže nebude schopen reklamovanou vadu posoudit, sdělí své stanovisko objednateli nejpozději do 30ti  dnů od data podpisu reklamačního protokolu že reklamaci nepřijímá nebo v této lhůtě vadu odstraní. V případě, že bude pro odstranění vady nezbytná výměna náhradních dílů, pak doba provedení opravy závisí na době, ve které výrobce dodá zhotoviteli příslušné díly!

Objednatel bere na vědomí, že přesnou příčinu závady na zařízení v některých případech určit nelze, že pro posouzení odpovědnosti je v tomto případě nezbytné provést některé diagnostické úkony, které mohou být objednateli účtovány v případě, kdy půjde o vadu, za kterou zhotovitel neodpovídá. Tyto skutečnosti uvede zhotovitel do Reklamačního protokolu.

 

Zhotovitel neodpovídá za vady

a) neprojeví-li se vada během diagnostiky a nebude-li ani objednatel schopen závadu viditelně před zhotovitelem demonstrovat,

b) jestliže je vada způsobena nedodržením pokynů v uživatelské příručce nebo pokynů, které zhotovitel uvedl v protokolu o provedeném servisním zásahu,

c) jestliže je vada způsobena úmyslným či nedbalostním jednáním třetí osoby či neodbornou obsluhou či manipulací nebo nadměrným zatížením,                         5

d)  jestliže je vada  způsobena znečištěním zařízení nebo zanedbáním  jeho periodické údržby doporučené výrobcem,

e) jestliže je vada způsobena vlivem vnějších podmínek (nadměrná vlhkost, prašnost, otřesy, vystavení větším teplotám, žíravinám, apod.),

f) jestliže bylo zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo instalováno takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny jeho výrobce,

g) jestliže byly na zařízení prováděny zjevné zásahy či opravy jinou osobou než zhotovitelem,

h) jestliže bylo zařízení dále užíváno v době mezi nahlášením reklamace a provedenou diagnostikou technikem u reklamací závad, kde užívání zařízení bez ohledu na závadu může mít vliv na zhoršení reklamované závady,

i) kdy příčina reklamované vady nevznikla či nesouvisí s dílem provedeným zhotovitelem – tedy s pracemi provedenými zhotovitelem či nebyla způsobena vadou náhradního dílu vyměněného zhotovitelem.

V případě, kdy zhotovitel zjistí, že jde o vadu, za níž neodpovídá, informuje o této skutečnosti objednatele. Jestliže si objednatel bude přát odstranění této vady, je povinen zhotoviteli uhradit cenu za dílo a  další náklady uvedené v těchto VSP (čl.3., 4.). Obdobně bude zhotovitel postupovat i v případě, kdy tyto skutečnosti zjistí až v průběhu provádění odstranění vady, kterou přijal v rámci reklamace. Provádění prací přeruší a neprodleně objednatele informuje a vyčká jeho stanoviska.

  

Závěrečná ustanovení

V případě jakékoliv stížnosti se objednatel může obrátit na zhotovitele prostřednictvím jeho pevné telefonní linky, písemně zasláním listovní zásilky i prostřednictvím elektronické pošty.

Se stížností je možno se dále obrátit na příslušný živnostenský úřad, na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR nebo na Českou obchodní inspekci.

Zhotovitel na základě souhlasu vlastníků práv k duševnímu vlastnictví při poskytování služeb používá předměty duševního vlastnictví vztahující se k poskytovaným službám, jako jsou ochranné známky, chráněné názvy, obchodní firmy, autorská díla, průmyslové vzory, chráněný design, apod. Ne vždy jsou tyto práva duševního vlastnictví označena obvyklými symboly vyjadřujícími příslušný druh ochrany. Tyto práva třetích osob stejně jako práva zhotovitele k jeho duševnímu vlastnictví jsou objednatelé povinni respektovat způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

Tyto VSP si objednatel může archivovat pro svou potřebu, je možno je uchovat i v tištěné podobě. Při odesláním formuláře  on- line Objednávka objednatel potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Tyto VSP jsou také v tištěné podobě umístěny v provozovně zhotovitele a objednatel je oprávněn se s nimi před podpisem přijímacího listu seznámit.

 

Tyto servisní podmínky jsou účinné od 1.1.2016.